Archive for November 10th, 2008

McDonald’s i la segmentació de mercat

Monday, November 10th, 2008

La segmentació de mercat és un procés que consisteix en dividir el mercat total d’un bé o servei en diversos grups més petits i internament homogenis. L’essència de la segmentació és conèixer realment als nostres consumidors. Un dels elements decisius de l’èxit d’una empresa és la seva capacitat de segmentar adequadament el seu mercat.

La segmentació és també un esforç per millorar la precisió de les accions de màrqueting d’una empresa. És un procés que agrupa en un mateix segment de mercat a persones amb necessitats semblants. El segment de mercat és un grup relativament gran i homogeni de consumidors que es poden identificar dins d’un mateix mercat, i per tant, tenen desitjos, poder de compra, ubicació geogràfica, actituds de compra o hàbits de compra similars i reaccionaran de manera semblant davant les accions de màrqueting que es duguin a terme.

Els criteris de segmentació basats en les característiques dels consumidors poden ser geogràfics quan la divisió de mercats es fa amb base a la seva ubicació i posseeix característiques mesurables i accessibles, són criteris geogràfics la regió, el tamany del municipi, la densitat i el clima. Poden ser demogràfics, aquests s’utilitzen amb molta freqüència perquè estan molt relacionats amb la demanda i són relativament fàcils de mesurar. Entre les característiques demogràfiques més conegudes estan l’edat, el gènere, l’escolaritat, l’estat civil, la religió i la nacionalitat. Els criteris de segmentació també poden ser psicogràfics, on s’examinen els atributs relacionats amb pensaments, sentiments i comportaments d’una persona i es divideixen els compradors en diferents grups, d’acord amb els estils de vida, la personalitat i la classe social. La segmentació per criteris socioeconòmics classifica el mercat segons les variables que mesuren el poder adquisitiu o la posició social i cultural dels consumidors. Les variables socioeconòmiqes poden ser els ingressos, la classe social, la professió i els nivells d’estudis. Per últim trobem la segmentació per criteris específics, que estan en relació directa amb el producte o servei considerat i amb la conducta i comportament del client. Són diverses les variables que es poden tenir en compte per segmentar el mercat, d’acord a criteris específics, encara que els més rellevants són el tipus d’usuari, el nivell de consum, el volum de compra, la motivació de compra, el moment d’us i el benefici esperat del producte o servei.

McDonald’s té productes dirigits als nens de 7 a 14 anys, però també productes per a adults, perquè sap que cada client és diferent, mentre que els nens busquen diversió i regals, els adults cerquen menjar nutritiu, de qualitat i variat. McDonald’s es dirigeix a una àmplia població, el 80% són famílies i amb edats compreses entre els 7 i els 65 anys homes i dones, amb diferents estats civils, treballant o estudiant, encara que la majoria acostumen a ésser estudiants, localitzats en les ciutats, amb un nivell d’ingressos mitjà o elevat i amb un nivell de formació mitjana. Gran part d’aquesta població acostumen a fer vida fora de casa, amb la qual cosa es converteixen en consumidors potencials. McDonald’s es dirigeix a diverses classes socials, es dirigeix a una classe mitjana i alta, encara que també es pot incloure la classe baixa però en el seu nivell més alt. El perfil psicogràfic està definit fonamentalment per la seva personalitat i per l’estil de vida.